Wel of geen CE-Markering?

Moet er nu wel of geen CE-markering op uw product?
Om antwoord te krijgen op deze vraag kunt u de CE-Markering Scan op deze pagina uitvoeren.

In de Europese Economische Ruimte zijn een groot aantal verordeningen of richtlijnen van kracht die de verplichting van CE-markering met zich mee brengen. Dit zijn richtlijnen die hoofdzakelijk globale veiligheids- en gezondheidseisen bevatten waaraan betreffende producten moeten voldoen.

Een product kan onder het toepassingsgebied van meerdere CE-richtlijnen of -verordeningen vallen. Indien u een of meerdere vragen met “ja” beantwoordt, is de kans groot dat voor uw product CE-markering vereist is. De betreffende verordening of richtlijn geeft informatie omtrent de eisen die aan de CE-markering worden gesteld en de wijze waarop de conformiteit met de richtlijn moet worden gerealiseerd. In bepaalde gevallen kan dit op basis van zelfregulering. In een aantal gevallen moet echter een andere procedure gevolgd worden. De richtlijn of verordening geeft hierover informatie.

CE-Markering Scan

LET OP:
Bij het antwoord “ja’’ op een of meerdere van de onderstaande vragen is het alsnog van belang om de betreffende verordening of richtlijn te raadplegen. Dit om te controleren of deze daadwerkelijk van toepassing is. Vergeet daarbij ook niet in de lijst met uitzonderingen te kijken. Veelal staat de toepasselijkheid van de verordening of de richtlijn in een van de eerste artikelen in de verordening of richtlijn beschreven.

 • Is het product een instrument, toestel, apparaat, software of materiaal dat bestemd is om te worden gebruikt voor specifieke medische doeleinden bij mensen?  
  Verordening betreffende medische hulpmiddelen EU 2017/745 of verordening betreffende medische hulpmiddelen in vitro diagnostiek EU 2017/746
 • Is het product een apparaat of beveiligingssysteem bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen?
  Richtlijn Apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen 2014/34/EU
 • Is het een product of kit dat wordt vervaardigd en vervolgens in de handel gebracht om blijvend te worden verwerkt in een bouwwerk of delen daarvan en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de fundamentele eisen van het bouwwerk?
  Verordening bouwproducten EU 305/2011(NEN-EN 1090 is een norm die eisen voorschrijft voor de uitvoering van constructies in staal, RVS en aluminium)
 • Is het product een apparaat, onderdeel of appendage waarin een druk heerst van meer dan een 0,5 bar overdruk (ten opzichte van de atmosferische druk?
  Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU
 • Is het product een gelast drukvat met een inwendige druk van meer dan 0,5 bar dat bestemd is om lucht dan wel stikstof te bevatten en dat niet bestemd is om aan vuurbelasting te worden onderworpen?
  Richtlijn Drukvaten van eenvoudige vorm 2014/29/EU
 • Heeft het product effect op het energieverbruik of kunnen de milieuprestaties afzonderlijk worden beoordeeld?
  Richtlijn Ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten 2009/125/EG Hieraan gerelateerd is de Verordening EU 2017/1369 m.b.t. productspecifieke energie-etikettering
 • Is het product een apparaat dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken of waarvan de werking door dergelijke storingen kan worden aangetast (alle elektrische apparaten, uitrusting en installaties met elektrische componenten)?
  Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
 • Is het product een pyrotechnisch artikel?
  Richtlijn Pyrotechnische artikelen 2013/29/EU/ Hieraan gerelateerd is Richtlijn 2014/28/EU m.b.t. het op de markt brengen van explosieven voor civiel gebruik.
 • Is het product een gastoestel dat is bestemd voor koken, verwarmen, warmwaterproductie, koeling, verlichting of wassen of een onderdeel voor een gastoestel dat afzonderlijk in de handel wordt gebracht?
  Verordening Gastoestellen EU 2016/426
 • Betreft het product materieel dat is ontworpen of bestemd is om buitenshuis te worden gebruikt?
  Richtlijn Geluidsemissie 2000/14/EG
 • Is het product een (huishoudelijk) koelapparaat met een volume groter dan 10 liter en niet groter dan 1500 liter?
  Verordening Ecologisch ontwerp voor koelapparaten EU 2019/2019
 • Is het product een kabelbaan bestemd voor het vervoer van personen of betreft het subsystemen of veiligheidscomponenten van kabelbaansystemen?
  Verordening Kabelbaaninstallaties EU 2016/424
 • Is het product elektrisch materieel bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 en 1000V of een gelijkspanning tussen 75 en 1500V?
  Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 • Is het product voorzien van een aandrijfsysteem en opgebouwd uit onderdelen waarvan er tenminste één kan bewegen; is het een verwisselbaar uitrustingsstuk, een veiligheidscomponent, een verwijderbaar mechanisch overbrengingssysteem, of is het product een hijs- of hefgereedschap?
  Richtlijn Machines 2006/42/EG
 • Is het product een meetinstrument?
  Richtlijn Meetinstrumenten 2014/32/EU
 • Is het product een niet-automatisch weegwerktuig voor het bepalen van de massa of andere grootheden die met de massa verband houden?
  Richtlijn Niet-automatische weegwerktuigen 2014/31/EU
 • Is het product een vast opgestelde lift in een gebouw of bouwwerk voor vervoer van personen en goederen of een veiligheidscomponent voor gebruik in een lift?
  Richtlijn Liften 2014/33/EU
 • Is het product een uitrustingsstuk of middel dat bestemd is om de gezondheid van personen te beschermen of de veiligheid te verhogen? Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen EU 2016/425
 • Is het product een pleziervaartuig (met een lengte tussen 2,5 en 24M)?
  Richtlijn Pleziervaartuigen 2013/53/EU
 • Is het product een radio?
  Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU
 • Is het product een met gasvormige brandstof gestookte verwarmingsketel?
  Verordening gasverbrandingstoestellen EU 2016/426
 • Is het product ontworpen of bestemd om bij het spelen te worden gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar?
  Richtlijn betreffende veiligheid speelgoed 2009/48/EG
 • Is het product een elektrisch of elektronisch apparaat en bevat het gevaarlijke stoffen?
  Richtlijn beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 2011/65/EU
 • Is het product een bemestingsproduct?
  Verordening m.b.t. het op de markt aanbieden van bemestingsproducten EU 2009/1009

LET OP: 
Richtlijnen en verordeningen worden op gezette tijden aangepast of vervangen. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze lijst, kan het voorkomen dat de vermelde richtlijnen of verordeningen inmiddels niet meer actueel zijn. Geadviseerd wordt om de geldigheid te controleren. Dit kan nagegaan worden via de officiële website van de Europese Unie: eur-lex.europa.eu.
Bij het getoonde overzicht van de richtlijn of verordening in de talen van de gemeenschap is dan een kenmerk aangebracht met een vermelding dat deze niet meer van kracht is. De vervangende versie wordt vermeld.


Onze experts op het gebied van CE kunnen u natuurlijk ook helpen met professioneel advies. Klik hier onder op de naam voor hun contactgegevens of klik op de knop onderaan deze pagina "Ik wil graag contact met een adviseur".

Paul Hartgers

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.