Strategie en Organisatie

Richting bepalen en organiseren

Een visie realiseren met uw bedrijf is vaak een weg vol obstakels en uitdagingen: Van veranderende marktomstandigheden en klanteneisen, tot nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Een strategie die een duidelijke richting bepaalt, zorgt ervoor dat uw organisatie op koers blijft.

Bewust sturen

Misschien wilt u nieuwe activiteiten starten, de strategie herdefiniëren of juist (een deel van) het bedrijf verkopen. Afhankelijk van waar u bent in dit proces gaat het om de juiste strategische keuze. Om weloverwogen keuzes te maken, weet u welke vragen u zichzelf moet stellen. Neemt u daar ook de tijd voor? Gaat u periodiek na in hoeverre de organisatie op koers ligt?
En hoe pakt u dat aan?

Betere inzichten, plannen en resultaten

Ondersteuning van PKM helpt u om betere inzichten, plannen en resultaten te krijgen. U hoeft daardoor niet zelf het ‘wiel opnieuw uit te vinden’. Maak gebruik van onze kennis en ervaring op het gebied van strategiebepaling, risico- en informatiemanagement en leer van benchmarkcijfers uit uw branche. Zo maakt u de juiste keuzes en werkt u doelgerichter aan uw bedrijfsdoelen.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Advies bij strategiebepaling

Wilt u voor de gehele organisatie op een eenduidige manier aangeven welke koers uw onderneming de komende jaren moet varen? Vanuit PKM helpen we u dan graag met advies en ondersteuning. Bij het ontwikkelen van visie, het maken van strategische keuzes en het formuleren van doelstellingen. Dit leggen we vast in een plan dat als rode draad dient voor uw acties.

Wat houdt het in

Om te bepalen waar u als organisatie naartoe wilt, is het nodig om te weten waar u nu staat. Onze PKM-adviseur helpt u daarbij met een interne analyse. Wat zijn uw sterkten en zwakten en waar ligt uw onderscheidend vermogen? Kijkend naar de gewenste, toekomstige situatie stellen we vast wat dit van uw organisatie vraagt van uw bedrijfsprocessen, uw producten en diensten en wat dit betekent voor uw klanten.

Uit de vergelijking tussen de huidige en de toekomstige situatie halen we de benodigde acties. Deze werken we samen met u uit in deelplannen. Onze adviseur heeft een coachende rol om uw team te enthousiasmeren om de acties ook daadwerkelijk uit te voeren.

Uw voordeel: een helder plan

U heeft nu een helder plan dat kan dienen als extern en intern communicatiemiddel. De doelstellingen en acties zijn de rode draad in het nemen en afwegen van beslissingen.
Zo vult u ook makkelijker periodieke evaluaties in en weet u of en wanneer uw managementteam verdere begeleiding nodig heeft. En vooral, u weet waar u heen gaat! 
Uw PKM-adviseur staat dan als coach voor u klaar.

Uw investering

De tijdsinvestering Is afhankelijk hoe de vraag is ontstaan en de startpositie. In de regel is de doorlooptijd 2 tot 6 maanden. 

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Ondernemingsplan

De strategische richting heeft u bepaald en u weet waar u naartoe wilt, maar er mist nog een concreet plan met werkbare acties. Dat is waarom u PKM inschakelt voor een ondernemingsplan. Dit schrijven we uiteraard met de belangrijkste stakeholders binnen uw organisatie, zodat zij het plan en de uitvoering ook dragen.

Wat houdt het in

Met een ondernemingsplan denkt de organisatie na over de business en wat er nodig is om de gewenste doelen te bereiken. We gaan in op het beleid van verkoop, productie en logistiek, de acties die daar nodig zijn en wie de betreffende actiehouders worden. Ook de financiële kant nemen we hierin mee: zijn de plannen ook betaalbaar? Het resultaat is een SMART actieplan. Onze PKM-adviseur is hierbij uw coach en schrijft ook het ondernemingsplan voor u uit.

Uw voordeel: een helder plan met concrete acties

Het ondernemingsplan is een actief plan, het is dus niet geschreven om in de kast te verdwijnen. Dat is de reden waarom we het ondernemingsplan ook samen met uw betrokkenen opstellen. We raden aan om het plan en de acties periodiek te evalueren om het levendig te houden binnen de organisatie. Daar helpt onze PKM-adviseur u graag bij.

Uw investering
In een korte analyse van 2 dagen bepalen we waar uw bedrijf nu staat en hoe helder het toekomstbeeld is. Met het management maken we afspraken over de inhoud van het plan. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte maken we een tijdsplanning om tussen 2 en 6 maanden een ondernemingsplan te actualiseren.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Advies bij bedrijfsopvolging

U wilt de opvolging van uw bedrijf, of binnen uw onderneming, goed geregeld hebben. Onze adviseur van PKM werkt met een duidelijk stappenplan, zodat aan alle rationele en emotionele zaken wordt gedacht.

Wat houdt het in

Samen met u bepalen we de aanleiding van de opvolging, de vorm en wat uw doelstellingen zijn. Kortom: waar staan we en wat willen we wanneer in orde hebben. In het geval van opvolging binnen de familie of binnen de bestaande organisatie betrekken we de potentiële kandidaten bij voorkeur, bij het proces.

Onze PKM-adviseur inventariseert hoe de juridische structuur en de organisatiestructuur in elkaar zit, wie welke rollen hebben en hoe de financiële positie is. De adviseur stelt een plan op met een tijdschema. Hierin spelen ook andere specialisten een rol, zoals de financieel specialist, jurist, notaris en fiscalist. De adviseur maakt ook heldere functieprofielen van de taken en verantwoordelijkheden, die van de opvolger(s) wordt (worden) verwacht. .

In geval een opvolging binnen de familie kan een familiestatuut nodig zijn om discussies achteraf te voorkomen. Onze PKM-adviseur blijft in het gehele proces nauw met u in contact om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Uw voordeel: een helder en rationeel plan met oog voor empathie

Door concrete stappen te volgen heeft u een helder plan waarin zowel de rationele als emotionele aspecten zijn gedekt. Onze PKM-adviseur is voor u een managementcoach tijdens de bedrijfsoverdracht en staat klaar om zowel u als eigenaar (DGA), maar ook de opvolger(s) te helpen.

Uw investering

Het proces verloopt in stappen. De oriëntatie en inventarisatie bestaat uit diverse interviews/gesprekken met alle betrokkenen. Dit vraagt om 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de omvang. Daarna bepalen we een tijdspad, dit kan 1 jaar of langer zijn. Gedurende die doorlooptijd zullen we uiteraard periodiek betrokken zijn om er voor te zorgen dat de gestelde doelen behaald worden.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Bedrijfsoverdracht

U heeft iemand gevonden die uw bedrijf over wilt nemen en u wilt de bedrijfsoverdracht in gang gaan zetten. Vanuit PKM helpen wij u graag met advies en ondersteuning. Wij bereiden u voor op de overdracht, zonder dat uw bedrijfsprocessen stil hoeven te staan.

Wat houdt het in

Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken. Van de juiste waardebepaling tot de juridische aspecten.

De PKM-adviseur helpt u de juiste waarde te bepalen aan de hand van een analyse van de sterktes, zwaktes, ambities en kansen van uw bedrijf. Uiteraard in combinatie met de actuele financiële gegevens. Een financieel specialist stelt de waardebepaling op en indien nodig, beoordelen een accountant, jurist en of fiscalist de fiscale- en juridische structuur van de bedrijfsoverdracht.

In het geval van een verkoop aan derden stellen we een verkoopmemorandum op. Binnen familiebedrijven bepalen we wat de familiebelangen zijn (als opvolger of  als erfgenaam), hoe dit  is geregeld in een structuur (holding, STAK) en wat daarvan notarieel is vastgelegd. In het geval van een interne overdracht (familie of huidig management) stelt onze PKM-adviseur een (tijds)plan op en de stappen voor de overdracht.

Onze PKM-adviseur is uw coach in dit traject en we schakelen waar nodig vakspecialisten in. Zo bereiden we u voor op een succesvolle onderhandeling en afwikkeling. Ook in de communicatie naar alle betrokken ondersteunt de PKM-adviseur, voor een helder verloop.

Uw voordeel: een heldere route met gefaseerde aanpak

Bij PKM volgen we een gestructureerde en heldere route om uw bedrijfsoverdracht succesvol te laten verlopen. U krijgt hierdoor heldere afspraken en een duidelijke structuur. En werkt met een daadwerkelijk onafhankelijk adviseur die alleen maar uw belangen behartigt.

Uw investering

De tijdsinvestering is afhankelijk van de aanleiding voor de bedrijfsoverdracht. We beginnen met 5 dagen begeleiding waarna we een inschatting maken van de totale lengte van het traject.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Organisatiestructuur advies

Er verandering nodig is in de menselijke of de juridische structuur van uw organisatie; dat is waarom u PKM inschakelt voor advies. Onze ervaren adviseur toetst, samen met uw organisatie, of de organisatiestructuur juridisch en cultuurmatig gezien nog aansluit bij de fase waarin de organisatie zich bevindt. En zorgt dat de opbouw van de organisatie in afdelingen en mensen, als mede de wijze van sturing binnen de organisatie nog optimaal aansluit bij de processen en de besluitvormingscyclus. 

Wat houdt het in

Waarschijnlijk zijn er strategische keuzes gemaakt, of gepland, die invloed hebben op uw organisatiestructuur. Met de sleutelpersonen toetsen we of de organisatie is voorbereid op de gevolgen van de strategische keuzes en welke stappen nog nodig zijn. We leggen de conclusies van onze analyse vast in een helder en handzaam rapport. Dit bespreken we eerst met de directie en eventueel, indien gewenst, ook met de sleutelpersonen.

PKM adviseert ook over de uitvoering en raadt aan om uw organisatiestructuur jaarlijks te blijven toetsen.

Uw voordeel: een helder en objectief advies

Met ons als uw externe adviseur weet u zeker dat u een helder en objectief advies krijgt over uw bedrijfsstructuur.

Uw investering

In maximaal een dag voeren we de analyse uit en leggen we de conclusies vast. Afhankelijk van het aantal mensen dat onderdeel is van de besluitvorming wordt dit besproken. Uiteraard maken we heldere afspraken over de wijze van aanpak, de te besteden tijd en de wijze van rapporteren.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Managementteam advies

Het managementteam wilt u opnieuw vormen en u vraagt zich af welke kwaliteiten en competenties uw team nodig heeft. Vanuit PKM kunnen wij u hierbij adviseren. We richten ons op de persoonlijke groei van alle teamleden en op het bevorderen van de samenwerking en communicatie. Zo haalt u met een succesvol en slagvaardig managementteam het maximale uit uw organisatie.

Wat houdt het in

Een efficiënt en effectief managementteam vraagt om ontwikkeling in alle succesfactoren: de samenstelling van het team, de werkwijze en de visie op de toekomst. Onze aanpak begint dan ook met een diagnose van het team op deze punten en beantwoordt de vragen: wat gaat goed en wat moet beter.

We interviewen elk afzonderlijk teamlid om de intrinsieke motivatie te peilen. Deelnemen aan een MT is namelijk niet vrijblijvend, het brengt extra taken en verantwoordelijkheden met zich mee. We peilen ook hoe de teamleden tegenover die verantwoordelijkheden staan.

Daarna stellen we een teamprofiel op: hoe vullen de teamleden elkaar aan, waar zitten de blinde vlekken en hoe werken zij effectief samen. Teamvaardigheden die we hier onder de loep nemen, zijn: constructief oneens zijn, onderhandelen, procedures voor besluitvorming, discussie en probleemoplossing. Inzicht in eigen kwaliteiten is belangrijk; maar inzicht in de kwaliteiten en sterke punten van de teamleden is minimaal zo belangrijk.

Als laatste onderdeel van het advies trainen we de MT-leden om de juiste balans te creëren tussen competitie en samenwerking om de prestaties te optimaliseren.

Uw voordeel: een goed voorbereid en ingespeeld MT

 Binnen een organisatie heeft het managementteam een uitdagende voorbeeldfunctie. Daar wilt u hen goed op voorbereiden, maar ook in blijven begeleiden. Als team inzicht te krijgen in ieders eigen competenties en persoonlijkheid is een eerste stap om als sterk MT op te treden in deze voorbeeldfunctie.

Uw investering

De tijdsinvestering voor dit advies is afhankelijk van uw vraag en behoefte. Kijk ook op onze cursussen pagina voor meer trainingsmogelijkheden en coaching op het gebied van leiderschap en management.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Managementinformatie ondersteuning

Goede managementinformatie en KPI’s zijn nodig om uw teams effectief aan te sturen. Maar u twijfelt welk managementinformatiesysteem (MIS) u hiervoor nodig hebt. Vanuit PKM begeleiden we u om uw belangrijkste gegevens meetbaar te maken en helpen we u het MIS op te zetten. Zo stuurt u altijd op basis van feiten en data, in plaats van op meningen of intuïtie.

Wat houdt het in

Veel organisaties gebruiken een systeem om gegevens over het presteren van hun onderneming te verzamelen. Van Excel-sheets tot complete datawarehouses: er zijn allerlei managementinformatiesystemen in gebruik voor business intelligence doeleinden. In dit soort systemen worden gegevens uit verschillende databronnen verzameld, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd.

We helpen u in een aantal stappen om te bepalen welke gegevens u moet meten en in welk systeem u de analyses en inzichten integraal wilt inzien. Dit zijn de stappen:

  1. Vaststellen van de kwantitatieve KPI’s:
  2. Vaststellen van de kwalitatieve KPI’s.
  3. Bepalen van het niveau van meten: wilt u operationeel of strategisch meten?
  4. Bepalen van de meetcyclus: wilt u de KPI’s realtime, dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of per jaar meten?
  5. Bepalen van de databronnen: welke applicaties/systemen gaan de data/informatie geven?
  6. Bepaling van het MIS: in welke applicatie wilt u de verschillende data laten landen voor een integraal inzicht: In uw teams omgeving, een professioneel dashboard (Power BI bijvoorbeeld) of in Excel?
  7. Vaststellen van de aanlevering van de data: wordt de data geautomatiseerd (met behulp van API’s) of handmatig aangeleverd en door wie?
  8. Vaststellen van de manier van communiceren over de resultaten: hoe wilt u de resultaten in- en extern bekend maken voor betrokkenheid en draagvlak?

Vergeet niet om aandacht te besteden aan het functioneren van het managementinformatiesysteem: zorg ook dat het mee kan groeien op het gebied van business intelligence. En houdt u ook rekening met de support die bij deze verandering komt kijken. Welk type medewerker(s) heeft u nodig om de taken goed uit te voeren? Ook op deze gebieden kan PKM u ondersteunen.

Uw voordeel: goed onderbouwd vooruitkijken

Met een goed ingericht managementinformatiesysteem kunt u als manager goed onderbouwd vooruitkijken en verbeterpunten voor het nieuwe jaar formuleren. Kortom: met de juiste managementinformatie die op de juiste plek inzichtelijk is kunt u effectief plannen, sturen en verantwoorden.

Uw investering

De tijdsinvestering voor dit begeleidingstraject is afhankelijk van uw behoeftes. Dit bepalen we op maat, samen met u.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Risicomanagement ondersteuning

Wilt u goed voorbereid zijn op een negatieve uitkomst van de risico’s binnen uw organisatie? Daar kunt u ondersteuning van PKM bij gebruiken.  Allereerst om te weten welke risico’s er zijn, maar ook wat u eraan kunt doen. In een dag heeft u inzicht in alle risico's en hoe u deze risico’s kunt aanpakken.

Wat houdt het in

We maken voor u een inventarisatie van alle relevante risico’s, op basis van interviews met de sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie en onze eigen kennis. Van elk risico bepalen we vervolgens het belang (de kans dat iets gebeurt en de consequentie hiervan) en bespreken we welke maatregelen (vermijden, mitigeren, accepteren en verminderen) u moet nemen om het risico terug te brengen naar een ,voor u, acceptabel niveau.

De resultaten van de analyse en besprekingen leggen we vast in het Risico-Inventarisatie Rapport. Zo heeft u een concreet overzicht wat u ook in de toekomst makkelijk kunt gebruiken om risico’s te beoordelen.

De opvolging van de maatregelen blijkt in de praktijk soms een lastig karwei. We ondersteunen u hier dan ook graag in. Met een periodieke opvolging beoordelen we de voortgang van de maatregelen, kijken we of er nieuwe risico’s zijn en vervallen de verdwenen risico’s.

Tegen een gereduceerd tarief bieden we deelnemers via een aanvullende module een jaarlijkse hertoetsing.

Uw voordeel: alle risico’s in beeld en op volgorde van belang

U heeft nu een helder overzicht van de relevante risico’s met een indeling naar belang en opvolging. U weet dus nu waar de risico’s zijn en wat u eraan kunt doen. Dit alles staat handig voor u in het Risico-Inventarisatie Rapport. En alle medewerkers binnen uw organisatie kunnen dit rapport gebruiken.

Uw investering

De tijdsinvestering is maximaal een dag voor de analyse en vastlegging in het Risico-Inventarisatie Rapport. Voor de begeleiding van de realisatie van de maatregelen maken we aparte afspraken, naar behoefte van uw organisatie.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Strategie en Organisatie

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Aad Braal

Aad Braal
Senior Adviseur

Ronald Kranenburg

Ronald Kranenburg
Adviseur

Tur van Kempen

Tur van Kempen
Adviseur

Richard Dekkers

Richard Dekkers
Adviseur


Artikelen over Strategie en Organisatie

Werken met MS Teams en andere krachtige tools van Microsoft kunnen je bedrijf helpen efficiënter en doeltreffend te werken.

Hoe werkt ú met MS Teams?

Dit is ook een samenvatting

PKM ondernemingsplanner

Dit is ook een samenvatting

Afscheid met een boodschap

Dit is ook een samenvatting

Voorzichtig optimisme

Subsidie als uw export wordt geraakt door corona Op maandag 19 april ’21 Zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Met een Kickstartvoucher neemt u een externe adviseur in de arm, die met u op zoek gaat naar oplossingen. U kunt een kickstartvoucher inzetten voor optimalisatie van de productie- en logistieke keten, het opstellen van

Webinar Kickstartvoucher

Drie ontwikkelingen trokken de afgelopen week mijn aandacht. De eerste was de constatering dat het afgelopen jaar per dag er een miljardair op deze wereld bij kwam. Als we het nieuws om ons heen volgen kan de indruk ontstaan dat mondiaal het kommer en kwel is in de economie. Dit bericht toont aan dat dit

Wat is uw bedrijf (straks) waard?

Het loopt niet lekker. Mijn bedrijf is gegroeid, maar we werken nog net zoals vroeger. Wat kan ik eraan doen?Dit is een veel gehoorde vraag bij PKM. Bedrijven groeien meestal niet probleemloos. Het gaat gepaard met groeistuipen, zeker in het begin. Wist u dat er wel 6 groeifasen te onderkennen zijn bij groei van een

Het loopt niet lekker. Wat kan ik eraan doen?

31 januari 2023 Daisy Kennis: “JKB richt zich op klantspecifieke transport- en handelingssystemen”Oplossingen bedenken voor de handeling en transport van bouwmaterialen: dat is waar JKB Transporttechniek b.v. in Budel sinds 1994 dagelijks mee bezig is. Hier ontwikkelen, produceren en verkopen zij toebehoren voor autolaadkranen en heftrucks, zoals stenenklemmen, pallethaken en keerwandklemmen, maar maken ook complete

klantspecifieke transport- en handelingssystemen

Crisis? What Crisis?Het is zaterdag, de laatste dag van de week. Een heerlijke vrije dag. Terwijl ik zit te schrijven teistert een enorme hoosbui het dak van mijn kantoortje. Mijn gedachten schieten naar het allereerste popconcert dat ik meemaakte in de openlucht. Een optreden van Supertramp in het oude Olympisch Stadion in Amsterdam. Dit moet

CRISIS? WHAT CRISIS?

Vakmanschap en een leven lang ontwikkelenVerbeter leercultuur met Skills4Skills! Maak vakmanschapsontwikkeling en een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend in jouw bedrijf met Skills4Skills. Beleidssecretaris Anne Marie Heij van Metaalunie legt uit wat dit nieuwe initiatief inhoudt en waarom het interessant is om deel te nemen.Wat is Skills4Skills?‘Skills4Skills is een robuust en uitgebreid programma om de leercultuur

Verbeter leercultuur met Skills4Skills

18 december 2023 Welke factoren bepalen de waarde van uw onderneming?In de wereld om ons heen is van alles aan de hand. Gelukkig heeft niet alles direct impact op ons, maar er is veel om over na te denken bij de koers die we zakelijk het komende jaar willen varen. Ook op het kantelpunt van

Welke factoren bepalen de waarde van uw onderneming?

30 januari 2024 Waarom je medewerkers betrekken bij je missieOf je nu groot of klein bent, jij hebt een missie met je bedrijf. Je hebt een reden waarom je bestaat, wat het grotere doel van het bedrijf is. Als je deze scherp hebt, is het belangrijk dat alle medewerkers met jou op hetzelfde doel afgaan. Door

Waarom je medewerkers betrekken bij je missie

27 mei 2024 Diversiteit noodzakelijk in de maakindustrie*Het woord diversiteit roept bij sommige ondernemers wellicht weerstand op. Voor velen lijkt het begrip een ‘woke’-ding, terwijl anderen er net zo’n hoofdbreker van maken als Einsteins relativiteitstheorie. Maar het negeren van diversiteit binnen je organisatie is op de lange termijn simpelweg onverstandig. Waarom? Dat zal ik je

Diversiteit noodzakelijk in de maakindustrie

27 mei 2024 Een nieuwe of tweedehands machine? Duurzaam of niet?*Al eerder heb ik het hier over de aanschaf van nieuwe machines gehad, want productiebedrijven zullen regelmatig machines moeten vervangen vanwege technische of economische slijtage. Altijd wordt bij deze investeringsbeslissingen uitgegaan van een nieuwe machine. En dat is logisch, immers nieuwe machines zijn op diverse

Een nieuwe of tweedehands machine, duurzaam of niet?