Leveringsvoorwaarden

De algemene voorwaarden van de Stichting PKM kunt u HIER als PDF-document downloaden. 

1.  Algemeen 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering en opleidingen tussen de Stichting PKM en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2.  Grondslag offertes 

Offertes en/of opdrachtspecificaties van de Stichting PKM zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Stichting PKM zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd omdat het bijv. ook afhankelijk is van de inspanning van de opdrachtgever. 

3.  Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de Stichting PKM nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de Stichting PKM betrokken (zullen) zijn. 

Als de Stichting PKM daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de Stichting PKM kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of Datanetaansluiting. 

4.  Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de Stichting PKM geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 

5.  Personeel 

5.1  Wijziging adviesteam/adviseur: 

De Stichting PKM kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam/adviseur wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam c.q. adviseur kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de Stichting PKM plaatsvinden. 

5.2  Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel: 

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. 

6.  Tarieven en kosten van de opdracht 

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte en/of opdrachtspecificatie aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die de Stichting PKM conform bestuursbeslissing noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven. 

7.  Betalingsvoorwaarden 

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden wekelijks dan wel maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Wijze van facturatie wordt bij begin van de opdracht vastgelegd. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum. 

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. 

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn in ieder geval verschuldigd als de Stichting PKM zich voor de invordering van hulp van derden heeft verzekerd. 

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). 

8.  Zekerheden 

De Stichting PKM is te allen tijde gerechtigd alvorens een prestatie te leveren dan wel deze voort te zetten, voldoende zekerheid te verlangen voor de betaling daarvan. 

9.  Reclames 

Reclames inzake ingediende facturen dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op. Bij niet tijdige betaling behoudt de Stichting PKM zich het recht voor om de uitvoering van de opdrachten op te schorten c.q. te beëindigen. 

10.  Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk 

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de Stichting PKM de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 

11.  Duur en afsluiting van de opdracht 

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de Stichting PKM verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De Stichting PKM kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.  

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.  

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van de Stichting PKM, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

12.  Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en/of opdrachtspecificatie. 

Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. 

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de Stichting PKM vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. 

De Stichting PKM mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

De Stichting PKM behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. 

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten, tenzij er sprake is van (gedeeltelijke) voortzetting van de activiteiten door hun rechtsopvolger. 

13.  Betalings- en annuleringsvoorwaarden, speciaal voor open opleidingen van PKM 

13.1 Betalingsvoorwaarden in geval van open opleidingen: 

Na aanmelding voor een opleiding ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief en een machtigingskaart voor een eenmalige incasso van het deelnamegeld. Deze machtigingskaart moet ingevuld en ondertekend worden geretourneerd. 

De opleiding gaat definitief door, als het door PKM vastgestelde minimum aantal deelnemers is bereikt. Deze beslissing wordt genomen uiterlijk 15 werkdagen vóór aanvang van de geplande opleiding. Per brief wordt de deelnemer van de beslissing en de exacte locatie, aanvangstijd en de naam van de trainer op de hoogte gebracht. 

De incasso vindt plaats ca. 10 werkdagen vóór aanvang van de opleiding. Als bewijs van betaling/incasso ontvangt u altijd een factuur waarop staat vermeld dat het deelnamebedrag via een eenmalige incasso is betaald. 

Bij betaling per factuur, berekent PKM € 15,- administratiekosten. Het totaalbedrag moet uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de opleiding zijn voldaan. 

Bij het niet tijdig betalen van de factuur of het insturen van de machtigingskaart, kan de deelnemer worden uitgesloten van deelname aan de opleiding. Deelname aan de opleiding is pas gegarandeerd, als het verschuldigde bedrag op de rekening van PKM is bijgeschreven. 

13.2 Annuleringsvoorwaarden in geval van open opleidingen: 

Als de opleiding niet doorgaat, wordt de deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Dit gebeurt uiterlijk 12 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding. 

13.3 Wijzigingen of annulering door PKM: 

Bij annulering van de opleiding door PKM, biedt PKM de deelnemer een alternatieve datum en/of locatie aan. Gaat de deelnemer hiermee akkoord, dan houdt PKM de inschrijving en de afgegeven machtiging voor de eenmalige incasso aan voor deze nieuwe datum/data. Hiervan ontvangt de deelnemer van PKM een nieuwe bevestiging. 

 Gaat de deelnemer niet akkoord met het geboden alternatief, dan wordt de deelname kosteloos geannuleerd en de afgegeven machtiging vernietigd.  

13.4 Wijzigingen of annulering door de deelnemer: 

Wijzigingen of annulering door de deelnemer zijn kosteloos mogelijk tot uiterlijk 20 werkdagen vóór aanvang van de opleiding. 

Na deze termijn is het niet mogelijk kosteloos te wijzigen en worden daarvoor €100,- aan kosten in rekening gebracht. Dit geldt niet wanneer de deelnemer wordt vervangen door een collega. Dit blijft mogelijk tot op de (eerste) dag van de opleiding. 

Bij annulering door de deelnemer  de hiervoor genoemde termijn, zal het volledige deelnamebedrag in rekening worden gebracht. 

In alle andere (uitzonderings-)situaties, waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien, zal de beslissing door de directie van PKM worden genomen. 

14.  Intellectuele eigendom 

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Stichting PKM. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de Stichting PKM. 

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

15.  Vertrouwelijkheid 

De Stichting PKM is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De Stichting PKM zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de Stichting PKM aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de Stichting PKM, haar werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. 

16.  Aansprakelijkheid 

16.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is PKM gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen. Daarnaast is de verplichting tot schadevergoeding van PKM op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen of welke andere wettelijke grondslag dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door of ten behoeve van PKM gesloten verzekering wordt uitbetaald.  

16.2 Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in dit verband verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend adviseur, die beschikt over de vereiste vakkennis en middelen, onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid heeft kunnen en behoren te vermijden. 

16.3 Als PKM om wat voor reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is vergoeding van schade beperkt tot een bedrag, gelijk aan de beloning die PKM toekomt voor uitvoering van de overeengekomen prestatie, met een maximum van € 500.000,=. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is vergoeding van de schade beperkt tot de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 

16.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

gevolgschade, die onder meer kan bestaan uit stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transport-, reis- en verblijfkosten en niet toegekende subsidie. Opdrachtgever kan zich, indien mogelijk, tegen deze schade verzekeren; 

schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van PKM. 

16.5 PKM is bevoegd om in goed overleg met opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen, waarvoor zij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 

16.6 Als opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. PKM is in dat geval, ongeacht of de verzekering tot uitkering komt, niet aansprakelijk voor de uit dit risico voor opdrachtgever voortvloeiende schade. 

17. Geschillenregeling
In geval van geschillen beslist de Rechter te Utrecht. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.                                                        

ons verhaal

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen is een uitdaging. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.